Skip to content

    ישיבת שערי שמועות

    ישיבת שערי שמועות – בית חלקיה

    בישיבת שערי שמועות בבית חלקיה ביצענו צילום תדמית קרקע ואווירי של פעילות הישיבה וכן שטח המיועד להקמת מבנה הישיבה החדש לצורך גיוס תורמים, מהם הפקנו חוברות וסרטון תדמית מקצועי הכוללים תסריט, עריכה וקריינות.