Skip to content

    מרכז מוסדות בעלזא

    צילום תדמית עבור מרכז מוסדות בעלזא

    פרוייקט צילום תדמית עבור מרכז מוסדות בעלזא בכל רחבי הארץ. צילום פנורמי של כל המוסדות – פנים וחוץ, ילדי הגן וחיידרים, בית מלכה וסמינרים, ישיבות וכוללים בכל רחבי הארץ, צילום סטילס של הכינוסים שנערכו למען המרכז.